Warunki korzystania

Status: 02.01.2023

1. zakres
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWU”) z dnia BioMaderas GmbH (dalej „Sprzedawca”), mają zastosowanie do wszelkich umów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) zawiera ze Sprzedawcą w zakresie informacji podanych przez Sprzedawcę w jego serwisie internetowymShop pokazane towary i/lub usługi. Niniejszym sprzeciwia się włączeniu własnych warunków klienta, chyba że uzgodniono coś innego.
1.2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie odpowiednio do zakupu bonów, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej.
1.3. Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani samozatrudnione. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. wniosek
2.1. onlineShop Opisy produktów zawarte przez sprzedawcę nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, lecz służą umożliwieniu klientowi złożenia wiążącej oferty.
2.2. Klient może skorzystać z oferty w trybie onlineShop prześlij zintegrowany formularz zamówienia online sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towary i/lub usługi znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia. Ponadto Klient może również złożyć ofertę Sprzedawcy telefonicznie, faksem, e-mailem lub pocztą.
2.3. Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,
- poprzez przesłanie klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
- poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
- prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.
Jeżeli istnieje kilka z powyższych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z powyższych alternatyw wystąpi jako pierwsza. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.
2.4. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po przesłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia następującego po przesłaniu oferty.
2.5. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego, tekst umowy jest zapisywany przez Sprzedawcę i przesyłany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami po wysłaniu zamówienia. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy i może zostać bezpłatnie wywołany przez klienta za pośrednictwem jego konta klienta chronionego hasłem poprzez wprowadzenie odpowiednich danych logowania, o ile klient utworzył konto klienta w sklepie internetowymShop sprzedającego.
2.6. Przed wiążącym złożeniem zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może na bieżąco poprawiać swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszystkie wpisy są ponownie wyświetlane w oknie potwierdzenia przed wiążącym złożeniem zamówienia i tam również można je poprawić za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy.
2.7. Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.
2.8. Przetwarzanie zamówienia i kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówienia. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności w przypadku korzystania z filtrów SPAM Klient musi zapewnić możliwość dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia.

3. wycofanie
3.1. Co do zasady konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
3.2. Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.
3.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentom, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

4. Ceny i Płatność
4.1. O ile w opisie produktu sprzedawcy nie zaznaczono inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi zawierającymi ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.
4.2. Ceny podstawowe obliczane są według powszechnie stosowanych jednostek rynkowych. Cena za metr kwadratowy parkietu kalkulowana jest na podstawie warstwy użytkowej widocznej po montażu. Cena za metr kwadratowy tarasu kalkulowana jest z uwzględnieniem profesjonalnej i zalecanej szerokości spoiny.
4.3. W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść Klient. Należą do nich na przykład koszty przelewów pieniężnych dokonywanych przez banki (np. opłaty za przelewy, opłaty kursowe) lub cła lub podatki importowe (np. cła). Koszty takie mogą powstać również w związku z przekazem pieniężnym, jeżeli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.
4.4. Klient ma do dyspozycji różne opcje płatności, które można znaleźć w InternecieShop określony przez sprzedającego.
4.5. Jeżeli uzgodniono płatność z góry, płatność jest należna niezwłocznie po zawarciu umowy.
4.6. W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem warunków użytkowania PayPal, z którymi można się zapoznać pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - podlega warunkom płatności bez konta PayPal, dostępnym pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.7. Jeśli wybierzesz metodę płatności zakup na konto za pośrednictwem BillSAFE, cena zakupu jest należna po dostarczeniu towaru i zafakturowaniu. W takim przypadku cenę zakupu należy uiścić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania faktury bez potrąceń na rzecz PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg (dalej „PayPal”) jako operatora usługi płatniczej BillSAFE. Metoda płatności za zakup na koncie wymaga pomyślnego sprawdzenia zdolności kredytowej przez PayPal. Jeżeli po sprawdzeniu zdolności kredytowej klient może zapłacić na konto, płatność jest przetwarzana we współpracy z PayPal, na który usługodawca ceduje swoje roszczenie płatnicze. W takim przypadku klient może zapłacić PayPal tylko ze skutkiem umorzenia długu. Nawet w przypadku wybrania metody płatności na konto za pośrednictwem BillSAFE, dostawca pozostaje odpowiedzialny za ogólne zapytania klientów, np. dotyczące towaru, czasu dostawy, wysyłki, zwrotów, reklamacji, deklaracji anulowania i wysyłek lub not kredytowych. W przeciwnym razie obowiązują w tym zakresie ogólne warunki handlowe BillSAFE, do których klient może zadzwonić i które musi potwierdzić podczas składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania płatności na konto tylko do określonej wielkości zamówienia i odrzucenia tej metody płatności, jeśli określona wielkość zamówienia zostanie przekroczona. W takim przypadku sprzedawca poinformuje klienta w swoich informacjach o płatności w InternecieShop wskazać odpowiednie ograniczenie płatności.

5. Warunki dostawy i wysyłki
5.1. Towar dostarczany jest pod adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.
5.2. Towary dostarczane przez spedytora są zazwyczaj dostarczane „bez opłat”, tj. do publicznego krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, pod warunkiem, że informacje o wysyłce w internetowymShop Sprzedawcy i o ile nie uzgodniono inaczej. Jeśli dłuższe deski tarasowe są wysyłane przez spedytora, odbiorca dokona ich rozładunku.
5.3. Jeżeli firma transportowa odeśle wysłany towar do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub jeżeli czasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca poinformował go o usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.4. Jeżeli Klient działa jako przedsiębiorca, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki. Jeżeli Klient działa jako Konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia sprzedanego towaru przechodzi dopiero z chwilą wydania towaru Klientowi lub upoważnionemu odbiorcy. Odstępując od tego, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej przechodzi na Klienta w przypadku konsumentów z chwilą wydania rzeczy przez Sprzedawcę spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji odpowiedzialnej za wykonanie przesyłki, jeżeli Klient zlecił wykonanie przesyłki spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji, a Sprzedający nie wskazał wcześniej tej osoby lub instytucji.
5.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku błędnej lub niewłaściwej dostawy do siebie. Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostawy i zawarł z dostawcą określoną transakcję zabezpieczającą z należytą starannością. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań w celu pozyskania towarów. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a należność zostanie zwrócona niezwłocznie.
5.6. W przypadku odbioru osobistego, sprzedawca najpierw informuje Klienta e-mailem, że zamówiony przez niego towar jest gotowy do odbioru. Po otrzymaniu tej wiadomości e-mail Klient może odebrać towar w siedzibie Sprzedawcy po uzgodnieniu ze Sprzedawcą. W takim przypadku nie zostaną naliczone żadne koszty wysyłki.
5.7. Vouchery pozostawiane są klientowi drogą mailową.

6. Zastrzeżenie własności
6.1. W stosunku do konsumentów sprzedawca zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.
6.2. W stosunku do przedsiębiorców sprzedający zastrzega sobie prawo własności dostarczonych towarów do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z trwających stosunków handlowych.
6.3. Jeżeli Klient działa jako przedsiębiorca, jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym obrocie handlowym. Klient z góry ceduje na sprzedającego wszelkie wynikające z tego roszczenia wobec osób trzecich w wysokości odpowiedniej wartości faktury (wraz z podatkiem obrotowym). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy towar zastrzeżony został odsprzedany bez przetworzenia czy po przetworzeniu. Klient pozostaje upoważniony do ściągania wierzytelności nawet po dokonaniu cesji. Upoważnienie sprzedającego do samodzielnego ściągania należności pozostaje nienaruszone. Sprzedawca nie będzie jednak ściągał roszczeń, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec sprzedawcy, nie zalega z płatnością i nie został złożony żaden wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego.

7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Niezależnie od tego obowiązują następujące zasady:
7.1. Dla przedsiębiorców
Jeżeli wada nieistotna nie uzasadnia roszczeń z tytułu wad, sprzedawca ma wybór rodzaju dalszego świadczenia. Jeżeli okres przedawnienia wad wynosi jeden rok od przejścia ryzyka w przypadku nowych towarów, prawa i roszczenia z tytułu wad są generalnie wykluczone w przypadku towarów używanych.
7.2. W przypadku konsumentów termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad towaru używanego wynosi jeden rok od wydania towaru klientowi, z zastrzeżeniem ust.
7.3. Ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia okresu przedawnienia określone powyżej nie mają zastosowania do przedmiotów, które nie były używane zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem do budynku i spowodowały jego wadliwość za szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, które wynikają z umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez sprzedającego lub umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia obowiązków przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika sprzedającego za inne szkody, które są oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez sprzedającego lub na podstawie umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków rażącego naruszenia obowiązków przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika użytkownika, a także w przypadku podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę
7.4. Ponadto w przypadku przedsiębiorców obowiązuje ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 478 BGB pozostają nienaruszone.
7.5. Jeśli klient działa jako handlowiec w rozumieniu § 1 HGB, podlega on handlowemu obowiązkowi zbadania i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Jeśli klient nie wywiąże się z obowiązków związanych z powiadomieniem tam uregulowanych, towar uważa się za zaakceptowany.
7.6. Jeżeli Klient występuje jako konsument proszony jest o złożenie reklamacji u dostawcy dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi oraz poinformowanie o tym sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to żadnego wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8. odpowiedzialność
Sprzedający odpowiada wobec klienta za wszelkie umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym deliktowe roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów w następujący sposób:
8.1. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z jakiegokolwiek powodu prawnego w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa w przypadku umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu
na podstawie przyrzeczenia gwarancyjnego, o ile inaczej nie uregulowano w tym zakresie, z uwagi na odpowiedzialność wynikającą z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt
8.2. Jeżeli sprzedawca w wyniku niedbalstwa naruszy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność jest ograniczona do typowej dla umowy szkody przewidywalnej, chyba że odpowiedzialność jest nieograniczona zgodnie z powyższym ustępem. Istotne zobowiązania umowne to zobowiązania, które umowa nakłada na Sprzedawcę zgodnie ze swoją treścią w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na dotrzymaniu których Klient może regularnie polegać.
8.3. Nawiasem mówiąc, odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.
8.4. Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności sprzedającego za jego pomocników i przedstawicieli prawnych.

9. Realizacja bonów promocyjnych
9.1. Bony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach akcji reklamowych o określonym okresie ważności, których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) mogą być wykorzystywane wyłącznie onlineShop sprzedającego i może być wykorzystana tylko w określonym czasie.
9.2. Poszczególne produkty mogą zostać wykluczone z akcji promocyjnej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.
9.3. Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze wyrównanie nie jest możliwe.
9.4. W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.
9.5. Wartość towaru musi wynosić co najmniej kwotę kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.
9.6. Jeżeli wartość bonu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, w celu rozliczenia różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.
9.7. Saldo bonu promocyjnego nie zostanie wypłacone gotówką ani nie będą wypłacane odsetki.
9.8. Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar opłacony w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.
9.9. Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może ze skutkiem natychmiastowym skontaktować się z odpowiednim właścicielem, który wykorzystał kupon promocyjny w InternecieShop sprzedawca wykupuje. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące niedbalstwo niewiedzy o braku zezwolenia, niezdolności do czynności prawnych lub braku prawa do reprezentowania danego właściciela.

10. Obowiązujące prawo
10.1. Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
10.2. Ponadto ten wybór prawa w odniesieniu do ustawowego prawa odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do konsumentów, którzy w chwili zawarcia umowy nie należą do państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których jedyne miejsce zamieszkania i adres dostawy znajdują się poza Unią Europejską w chwili zawarcia umowy.

11. Miejsce jurysdykcji
Jeżeli klient działa jako handlowiec, osoba prawna na podstawie prawa publicznego lub specjalny fundusz na podstawie prawa publicznego z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedającego. Jeśli klient ma siedzibę poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, miejscem prowadzenia działalności sprzedawcy jest wyłączne miejsce jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy, jeżeli umowa lub roszczenia wynikające z umowy można przypisać działalności zawodowej lub handlowej klienta. Jednak w powyższych przypadkach sprzedawca jest w każdym przypadku uprawniony do wezwania sądu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

12. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów
12.1. Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ta platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów kupna-sprzedaży lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.
12.2. Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem polubownym.

informacji o klientach
Informacje o tożsamości sprzedawcy
BioMaderas GmbH
Partnerzy zarządzający: Catherine Körting, Christian Körting, Philip Jaeger
Rathenower Strasse 30
D-10559 Berlin

Telefon: +49 (0)30 22 45 58 93
Faks: + 49 32 121 30 33 42
E-mail: info @biomaderas.com
Rejestr handlowy Rejestr handlowy Berlin-Charlottenburg HRB 126186 B
Numer VAT: DE272236901
[Gzd_complaints]